เมนู

เนื้อหา

1. การเจริญเติบโตไปพร้อมกันกับลูกค้าของเรา

บริษัทเราได้มีส่วนร่วมในหลักปรัชญาข้อนี้เพราะเปรียบเสมือนนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งและการดำเนินธุรกิจของเรา เราเชื่อมั่นว่าการรังสรรค์และจัดหาซึ่งค่านิยมใหม่ๆ ตามโลกทัศน์ของลูกค้าจะนำมาซึ่งการเสริมสร้างสัมพันธภาพความเชื่อมั่นที่มีต่อกันระหว่างลูกค้าและกลุ่มอะมะดะ ซึ่งจักกลายเป็นรากฐานของการพัฒนาการร่วมกัน

2. มีส่วนร่วมต่อชุมชนนานาชาติผ่านการดำเนินธุรกิจของเรา
บริษัทเราตระหนักดีว่าการให้ความสนันสนุนต่อ “ ด้านการผลิต ” ของลูกค้าเราทั่วโลกนั้นไม่เพียงแต่นำมาซึ่งพัฒนาการในประชาคมท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งพัฒนาการในประชาคมทั่วโลกอีกด้วย อีกทั้งเรายังดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่จะเป็นผู้จัดหาโซลูชั่น (ทางออก) ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดให้แก่แต่ละตลาดทั่วโลก โดยทำการกระจายบุลลากรฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทในเครืออย่างเหมาะสม
3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลผู้ซึ่งใฝ่หากิจกรรมที่สร้างสรรและท้าทาย
แทนที่จะพึงพอใจกับสถานการณ์ปัจจุบัน เรายังคงแสวงหาเพื่อนำเอาแนวทางใหม่ๆ และแนวทางที่ดียิ่งกว่ามาปฎิบัติเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของเรา นี่คือหลักปรัชญาพื้นฐานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทอะมะดะ และเราเชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมองค์กรอันเป็นเอกลักษณ์ของอะมะดะนี้จะถูกพัฒนาต่อไป โดยการยึดหลักปรัชญานี้อย่างต่อเนื่อง
4. ประกอบธุรกิจอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมขั้นสูงและความเที่ยงธรรม
เราสนับสนุนความโปร่งใส และเราปฎิบัติตามกฏข้อบังคับในการบริหารงานของกลุ่มอะมะดะ รวมถึงในทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังพยายามที่จะยกระดับคุณภาพองค์กรให้ดียิ่งขึ้นในขณะที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
5. ให้ความรับผิดชอบอย่างดีต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมของโลก
ในการปฏิบัติต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วม (อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า บริษัทคู่ค้า พนักงาน และผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น) และสิ่งแวดล้อมทั่วโลกด้วยความเคารพเทอดทูนนั้น เราจักมุ่งมั่นเพื่อสืบสานการเป็นองค์กรที่ดีทั้งสำหรับมนุษย์และโลกนี้