เมนู

เนื้อหา

แนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในเครืออะมะดะ

ขอให้คณะบริหารและพนักงานอะมะดะทุกท่านปฎิบัติตามแนวทางในการดำเนินธุรกิจ 10 ข้อดังต่อไปนี้ ในการประกอบกิจการทุกรูปแบบในธุรกิจ

1. สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
ด้วยความตระหนักว่า "การเจริญเติบโตไปพร้อมกันกับลูกค้าของเรา" นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มดำเนินธุรกิจของเรา ซึ่งเรามั่นใจว่าเราจะคอยรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเราเสมอ และทำการสรรสร้างค่านิยมใหม่ๆ ในการจัดหาสินค้าและการบริการที่ตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
2. มีส่วนร่วมกับชุมชน
เราส่งเสริมให้ตระหนักในบทบาทของการ “ เป็นบริษัทที่ดี ” ซึ่งมีส่วมร่วมในการบำรุงรักษา และพัฒนาสภาพสังคมให้พรั่งพร้อมและยั่งยืน และมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
3. สนับสนุนในชุมชนนานาชาติ
เราให้ความเคารพต่อขนมธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น และยึดถือต่อกฏระเบียบและข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่นเมื่อมีการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ อีกทั้งมีความพยายามในการให้ความสนันสนุนต่อชุมชนนานาชาติ
4. ปฏิบัติตามกฏระเบียบ
ด้วยความภาคภูมใจ และการตะหนักในตัวตนของเราในฐานะของกลุ่มบริษัทในเครืออะมะดะ เราได้ปฎิบัติตามหลักกฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กฏและบรรทัดฐานในสังคม รวมถึงกฎข้อบังคับภายในบริษัท ในการดำเนินธุรกิจของเราเพื่อให้ได้มาซึ่งมาเชื่อมั่นของชุมชน
5. สร้างความสัมพันธ์อันดีงามร่วมกับหุ้นส่วนของบริษัท
ในขณะที่เราให้ความเคารพต่อการแข่งขันอย่างเสรี โปร่งใส และยุติธรรมนั้น เรายังได้พยายามที่จะเสริมสร้างความมั่นคงในด้านความสัมพันธ์ของการเชื่อมั่นระหว่างเรากับหุ้นส่วนของบริษัทโดยการสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และความพยายามในการพัฒนาการเจริญเติบโตร่วมกัน
6. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลและฝ่ายบริหารปกครอง
เราจักรักษาความสัมพันธ์ที่มั่นคงและโปร่งใสกับฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายบริหารปกครอง และเราไม่และจะไม่ดำเนินการใดที่เข้าข่ายเป็นการสมรู้ร่วมคิดในทางมิชอบหรือเป็นการฉ้อโกง
7. การขานรับต่อกองกำลังต่อต้านสังคม
เราไม่ และจะไม่มีส่วมร่วมในองค์กรหรือกองกำลังต่อต้านสัมคมซึ่งคุกคามความเรียบร้อยและสวัสดิภาพของสังคม รวมถึงในด้านการเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลอีกทั้งยังประกอบไปด้วยทัศนคติที่แน่วแน่และปราศจากการต่อรอง
8. การสนันสนุนการสื่อสารกับชุมชน
เราทำการสื่อสารกับทั้งบรรดาผู้ถือหุ้นและชุมชนของเราอย่างกว้างขวางเพื่อจะได้มีความเข้าใจอย่างเต็มเปี่ยมต่อความต้องการและความคาดหวังซึ่งพวกเขามีต่อเรา เพื่อที่เราจักสามารถดำเนินธุรกิจซึ่งสะท้อนความคิดเห็นของพวกเขาได้ นอกจากนั้น ในฐานะของการเป็น “ บริษัทที่ซื่อตรง ” เรายังทำการเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินธุรกิจที่จำเป็นอย่างเหมาะสมและปราศจากความล่าช้า
9. สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ตัวบุคคลากรเกิดพัฒนาการและความพึงพอใจ
เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาในตัวบุคคลากรโดยทำการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเราอย่างเต็มที่ 
10. สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (คัดลอกมาจากนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของอะมะดะ)
เราให้การสนันสนุนต่อนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก การสงวนทรัพยากรและการป้องกันมลพิษทางสภาวะแวดล้อม และทำการดำเนินธุรกิจโดยใฝ่หาความปรองดองระหว่างกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับชุมชมท้องถิ่น เพื่อที่จักตกทอดสภาพแวดล้อมที่สวยงามและน่าอยู่อาศัยให้แก่บุตรหลานของเราสืบไป