เมนู

แผนก : ตำแหน่ง

Support Team : แผนกธุรการ

งานหลักของเราคือ ทำหน้าที่ให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายขายและฝ่ายบริการในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น การจัดเตรียมเอกสาร การจัดหาอุปกรณ์ รวมไปถึงทำหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า และ supplier (ผู้จัดจำหน่าย) 

แผนกธุรการ

พนักงาน