เมนู

แผนก : ตำแหน่ง

Support Team : แผนกวางแผน

รับผิดชอบด้านการวางแผนนโยบายต่างๆ ของบริษัท เช่น วางแผนองค์กร การวางแผนการจัดการ และ กลยุทธ์การบริหาร เป็นต้น นำเสนอรวมถึงวางแผนความเป็นไปของบริษัทในอนาคต  ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายในอนาคตของบริษัท

แผนกวางแผน

พนักงาน